Σταθερή ιεραρχία, προαγωγές με εξετάσεις. Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΕΚΟΥ

” Η διοικητική μεταρρύθμιση θα πρέπει να αναπτυχθεί ολοκληρωμένα σε τρία συστημικά συνδεδεμένα επίπεδα
(α)  Τις λειτουργίες, τις διαδικασίες  και τις δομές
(β) Τον ανθρώπινο παράγοντα και τις παραμέτρους που καθορίζουν την απόδοσή του
(γ) τις στρατηγικές λειτουργίες  όπως ο  σχεδιασμός δημόσιας πολιτικής,  η λήψη αποφάσεων, ο προγραμματισμός,  ο έλεγχος και η αξιολόγηση.
Ενδεικτικές παρεμβάσεις:
• Εκ βάθρων ανασχεδιασμός λειτουργιών και διαδικασιών. Πλήρης ψηφιοποίησή τους και πλήρης διοικητική διαλειτουργικότητα με κοινές βάσεις δεδομένων σε όλη την έκταση της διοίκησης
• Ανασχεδιασμός δομών με περιγραφές θέσεων σε όρους ευθύνης για την επίτευξη αποτελεσμάτων και ποσοτική εκτίμηση των αναγκαίων οργανικών θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα με βάση τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας.
• Αναδιάταξη του συστήματος διακυβέρνησης και των σημείων διεπαφής του διοικητικού με το πολιτικό υπο-σύστημα με ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ επιπέδων διοίκησης.
• Δραστικός περιορισμός των Νομικών Προσώπων και επαναφορά των δραστηριοτήτων τους εντός του κορμού της διοίκησης με πρόβλεψη ειδικών ευελιξιών όπου αυτό απαιτείται.
• Δραστικός περιορισμός των μετακλητών γενικών και ειδικών γραμματέων και προσθήκη αντίστοιχων υπηρεσιακών θέσεων ευθύνης και εξίσου δραστικός περιορισμός των θέσεων ευθύνης μετακλητών σε οργανισμούς.
• Σταθερή υπηρεσιακή ιεραρχία και προαγωγές μέσω εξεταστικής διαδικασίας. Συστηματική αξιολόγηση και περιοδική επανάκριση με βάση το βαθμό επίτευξης στόχων.
• Άμεση εφαρμογή ενός συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων και διασφάλιση διοικητικής μετρησιμότητας  με ποσοτικοποιημένη στοχοθεσία σε όλα τα υπουργεία και αξιολόγηση με βάση την στοχοθεσία.
• Άσκηση δημοσίων πολιτικών βάσει τεκμηρίωσης με νομική δέσμευση του  επισπεύδοντος υπουργείου να θεμελιώνει κάθε νομοθετική πρόταση με συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.
Η συνδυασμένη παρέμβαση και στις τρεις παραπάνω διαστάσεις είναι η μόνη στρατηγική με πιθανότητες επιτυχίας. Επιμέρους μεταρρυθμίσεις, που δεν αλληλοσυμπληρώνονται, αφομοιώνονται από την υφιστάμενη κατάσταση και εξουδετερώνονται.

Αναδημοσίευση από “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”