Νέοι: Μορφωμένοι, άνεργοι και κακοπληρωμένοι. Του ΗΛΙΑ ΚΙΚΙΛΙΑ

Η προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δος άρ­χι­σε με υπο­σχέ­σεις – και – για τους νέ­ους. Η κυ­βέρ­νη­ση επαί­ρε­ται για το success story της οι­κο­νο­μί­ας και την μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας και ο Πρω­θυ­πουρ­γός, με ρε­λάνς στη δέ­σμευ­ση του κ. Τσί­πρα για αυ­ξή­σεις 10% στον δη­μό­σιο το­μέα και 880€ κα­τώ­τα­το μι­σθό, υπο­σχέ­θη­κε κα­τώ­τα­το μι­σθό 950€ και αύ­ξη­ση μι­σθών κατά 25% για όλους στον δη­μό­σιο και τον ιδιω­τι­κό το­μέα – αν και δεν διευ­κρί­νι­σε πως ακρι­βώς θα επι­τευ­χθεί ή θα επι­βλη­θεί αυτό στον ιδιω­τι­κό το­μέα – και δή­λω­σε στο fb ότι «οι νέοι μας πρέ­πει να βρουν με­γα­λύ­τε­ρη φρο­ντί­δα».

Πράγ­μα­τι, τα επί­ση­μα στοι­χεία για την ανερ­γία δεί­χνουν ότι το 2022 οι άνερ­γοι νέοι 20-29 ετών ήταν λι­γό­τε­ροι κατά 37 χι­λιά­δες σε σχέ­ση με το 2019 και κατά 60 χι­λιά­δες από το 2018, ενώ το αντί­στοι­χο πο­σο­στό ανερ­γί­ας δια­μορ­φώ­θη­κε στο 23,2% το 2020, από 28,4% το 2019 και 31,6% το 2018. Με άλλα λό­για, σή­με­ρα πε­ρί­που 1 στους 4 νέ­ους 20-29 ετών εί­ναι άνερ­γος όταν το 2018 ήταν πε­ρί­που 1 στους 3.

Τα ίδια επί­ση­μα στοι­χεία, ωστό­σο, δεί­χνουν επί­σης ότι αν και, συ­γκρι­νό­με­νοι με τους νέ­ους στη Γερ­μα­νία και στην Πορ­το­γα­λία, οι Έλλη­νες εί­ναι πιο μορ­φω­μέ­νοι από τους Γερ­μα­νούς και, ορια­κά, πιο μορ­φω­μέ­νοι από τους Πορ­το­γά­λους οι δεί­κτες ανερ­γί­ας τους εί­ναι 4πλά­σιοι από τους Γερ­μα­νούς και 2πλά­σιοι από τους Πορ­το­γά­λους, κυ­ρί­ως επει­δή συμ­με­τέ­χουν πολύ λι­γό­τε­ρο στην αγο­ρά ερ­γα­σί­ας και επει­δή όσοι συμ­με­τέ­χουν βρί­σκουν πολύ δυ­σκο­λό­τε­ρα απα­σχό­λη­ση, στην πλειο­νό­τη­τα σε ευ­και­ρια­κές θέ­σεις ερ­γα­σί­ας πολύ χα­μη­λών μι­σθών και κα­κών συν­θη­κών ερ­γα­σί­ας.

Σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία, ο μέ­σος μει­κτός μι­σθός για τους νέ­ους ως 25 ετών εί­ναι πε­ρί­που 500€, λόγω με­ρι­κής και προ­σω­ρι­νής απα­σχό­λη­σης, και για τους 25-34 ετών εί­ναι λι­γό­τε­ρο από 800€. Ηλίου φα­ει­νό­τε­ρων, ότι η μαύ­ρη και η αδή­λω­τη ερ­γα­σία ορ­γιά­ζει. Από την άλλη βέ­βαια, υπάρ­χουν και τα επι­δό­μα­τα των 1000€ από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης – κα­θα­ρά, αφο­ρο­λό­γη­τα και ξε­κού­ρα­στα – που μοι­ρά­ζει ο Ο­Α­Ε­Δ με το πρό­σχη­μα των προ­γραμ­μά­των κα­τάρ­τι­σης.

Ακόμη και αν δεν πλη­ρώ­νουν ενοί­κιο πρέ­πει να δα­πα­νή­σουν το 34% του μι­σθού τους για τρό­φι­μα και το 30% για ενέρ­γεια. Αν πλη­ρώ­νουν ενοί­κιο, τα στοι­χεία λένε ότι το 80% των ενοι­κια­στών δα­πα­νά πάνω από το 40% του δια­θέ­σι­μου ει­σο­δή­μα­τός του για έξο­δα στέ­γα­σης. Στην υπό­λοι­πη Ευρώ­πη αυτό ισχύ­ει μόνο για το 25% των ενοι­κια­στών. Με την ευ­και­ρία, το πο­λυ­δια­φη­μι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα «Σπίτι μου» απαι­τεί από τους νέ­ους να δια­θέ­τουν με­ρι­κές χι­λιά­δες ευρώ «οι­κο­γε­νεια­κή ρευ­στό­τη­τα» και να μπο­ρούν να πλη­ρώ­νουν μη­νιαί­ες δό­σεις πε­ρί­που 500€ για ένα δά­νειο 100.000€ για 20 χρό­νια.

Είναι απο­λύ­τως λο­γι­κό, συ­νε­πώς, το 70% των νέων ως 34 ετών να μέ­νουν με τους γο­νείς τους, αφού ακό­μα και αν δου­λεύ­ουν, δεν επαρ­κεί ο μι­σθός ούτε για τα απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τα. Αν αντι­με­τω­πί­σουν και κά­ποιο θέμα υγεί­ας, τα ελ­λη­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά πλη­ρώ­νουν από την τσέ­πη τους τις με­γα­λύ­τε­ρες ιδιω­τι­κές δα­πά­νες με­τα­ξύ των χω­ρών του Ο­Ο­ΣΑ­, 40% των συ­νο­λι­κών δα­πα­νών υγεί­ας, 3πλά­σιο από τον ευ­ρω­παϊ­κό μέσο όρο.

Όλοι συμ­φω­νού­με με τον Πρω­θυ­πουρ­γό, ότι οι νέοι μας πρέ­πει να βρουν με­γα­λύ­τε­ρη φρο­ντί­δα, αλλά οι ακο­λου­θού­με­νες πο­λι­τι­κές βα­δί­ζουν στην ακρι­βώς αντί­θε­τη κα­τεύ­θυν­ση.

Αναδημοσίευση από “KReport”