Μετά την ανάκαμψη τύπου V; Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Αφού εί­χα­με μπει στην κρί­ση της COVID-19, στα μέσα του πε­ρα­σμέ­νου χρό­νου, το καθ’ ημάς θέμα της συ­ζή­τη­σης (όπως και σε όλο τον κό­σμο) ήταν αν η οι­κο­νο­μι­κή ανά­καμ­ψη που θα ακο­λου­θή­σει θα εί­ναι από­το­μη (σχή­μα­τος V) ή βρα­δεία (σχή­μα­τος U). Η απά­ντη­ση που δί­νε­ται από την ίδια τη ζωή δι­καιώ­νει το πρώ­το σε­νά­ριο, της γρή­γο­ρης ανά­καμ­ψης. Αυτό έδει­ξαν τα στοι­χεία του β΄ τρι­μή­νου (+16,2% από το αντί­στοι­χο πε­ρυ­σι­νό), αυτό προ­βλέ­πουν για όλο το 2021 με­γά­λοι επεν­δυ­τι­κοί και τρα­πε­ζι­κοί ορ­γα­νι­σμοί: στο 7,5% βλέ­πει την οι­κο­νο­μι­κή με­γέ­θυν­ση η Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, για 7,8% μι­λά­ει η UBS, 8,2% η Oxford Economics και η Moody’s Analytics, 8,5% η Capital Economics. Εφό­σον αυ­τές οι προ­βλέ­ψεις επα­λη­θευ­θούν, το Α­Ε­Π στα τέλη του έτους θα φτά­σει στα επί­πε­δα που ήταν το 2018 (179,7 δισ. ευρώ), δη­λα­δή θα βρε­θεί λίγο χα­μη­λό­τε­ρα από τα επί­πε­δα του 2019 (184,5 δισ.) και 8% πάνω από το χα­μη­λό επί­πε­δο στο οποίο έπε­σε το 2020 (166 δισ. ευρώ).

Σε αυτή τη θε­τι­κή εξέ­λι­ξη εί­ναι ση­μα­ντι­κή η συμ­βο­λή του του­ρι­σμού. Το δί­μη­νο Ιού­λιος – Αύγου­στος η του­ρι­στι­κή κί­νη­ση δεν είχε κάτι να ζη­λέ­ψει από το αντί­στοι­χο το 2019, έτσι τα έσο­δα προ­βλέ­πε­ται ότι θα κυ­μαν­θούν περί τα 10 δισ. ευρώ φέ­τος (ένα­ντι 4,3 δισ. ευρώ πέ­ρυ­σι και 18 δισ. ευρώ το 2019). Η τα­χύ­τη­τα, ωστό­σο, της ανά­καμ­ψης υπο­δη­λώ­νει κάτι ση­μα­ντι­κό: Σε αντί­θε­ση με την κρί­ση χρέ­ους, μετά το δρα­μα­τι­κό 2009, τώρα (που δεν ήμα­σταν μό­νοι και απέ­να­ντι, αλλά στην ίδια πλευ­ρά με όλες τις άλ­λες ευ­ρω­παϊ­κές χώ­ρες…) δια­σώ­θη­κε από την κα­τα­στρο­φή η πα­ρα­γω­γι­κή βάση της οι­κο­νο­μί­ας, χάρη στην κρα­τι­κή στή­ρι­ξη με πάνω από 40 δισ. ευρώ. Σε αυ­τήν τη στή­ρι­ξη οφεί­λε­ται, κυ­ρί­ως, η με­γά­λη αύ­ξη­ση των κα­τα­θέ­σε­ων και της κα­τα­νά­λω­σης κα­θώς και η συ­γκρά­τη­ση της ανερ­γί­ας στο 14,2% -την πε­ρα­σμέ­νη Κυρια­κή, από την 85η ΔΕ­Θ, χα­ρί­στη­καν άλλα 650 εκατ. (μη) επι­στρε­πτέ­ες προ­κα­τα­βο­λές. Αρα, στα τέλη του έτους θα βρε­θού­με με ένα Α­Ε­Π λίγο μι­κρό­τε­ρο από εκεί­νο του 2020 και με χει­ρό­τε­ρη ποιό­τη­τα – για­τί οι κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις δεν εί­ναι, στα αλή­θεια, νέος πλού­τος.

Η Ελλά­δα εί­ναι στις 40-50 πλου­σιό­τε­ρες χώ­ρες του κό­σμου. Αλλά, μι­λώ­ντας με ξέ­νους φί­λους της χώ­ρας μας, ενι­σχύ­ε­ται η πε­ποί­θη­ση ότι η χώρα μας βα­δί­ζει νω­χε­λι­κά, με τα χέ­ρια στις τσέ­πες, και δεν αξιο­ποιεί τις με­γά­λες δυ­να­τό­τη­τες που κρύ­βει. Η πα­τρί­δα σας –λένε– εί­ναι ασφα­λής χώρα, μέ­λος του ΝΑ­ΤΟ­, της Ευρω­ζώ­νης, κα­νείς μας δεν φο­βά­ται να επεν­δύ­σει σε αυ­τήν. Δεν έχει την τρο­μο­κρα­τία που πλήτ­τει άλ­λες χώ­ρες. Εχετε σχε­τι­κά νέες, κρί­σι­μες υπο­δο­μές – την τα­χύ­τη­τα του Ιnternet θα τη ζή­λευε ο Γερ­μα­νός. Το κλί­μα και το πε­ρι­βάλ­λον της εί­ναι μο­να­δι­κά – όλοι θα θέ­λα­με να την έχου­με ως βάση ερ­γα­σί­ας. Εχετε μορ­φω­μέ­νους, με ευ­ρη­μα­τι­κό μυα­λό, νέ­ους. Με αυ­τές τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις το Α­Ε­Π σας θα μπο­ρού­σε να εί­ναι δι­πλά­σιο και τρι­πλά­σιο – κα­τα­λή­γουν. Δεν έχουν άδι­κο. Επι­πλέ­ον, θα έλε­γε κα­νείς ότι προ­σφέ­ρε­ται και η συ­γκυ­ρία, για μια με­γά­λη, ομό­θυ­μη προ­σπά­θεια με φι­λό­δο­ξους στό­χους: Υπάρ­χει ένα θε­τι­κό διε­θνές κλί­μα, βελ­τιώ­νε­ται το ευ­ρω­παϊ­κό πε­ρι­βάλ­λον, στο δε ελ­λη­νι­κό τρα­πέ­ζι θα μπουν πε­ρί­που 110 δισ. ευρώ στα επό­με­να λίγα χρό­νια.

Οι αντι­κει­με­νι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις υπάρ­χουν. Στις υπο­κει­με­νι­κές έχου­με προ­βλή­μα­τα. Και αντί να κερ­δί­σου­με τον και­ρό, άλ­λοι πα­νη­γυ­ρί­ζουν με την επα­να­φο­ρά του συρ­ρι­κνω­μέ­νου Α­Ε­Π στα επί­πε­δα του 2018 και άλ­λοι αγ­χώ­νο­νται αν η αύ­ξη­σή του απο­δει­χθεί δια­τη­ρή­σι­μη μετά την άρση των μέ­τρων κρα­τι­κής στή­ρι­ξης.

Δημοσίευση από “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής”