Η προσβολή και ο «κρίνος». Του ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Ακού­γα­με και ακού­με κατά και­ρούς διά­φο­ρες σο­φι­στεί­ες που περ­νούν στο ντού­κου, ίσως επει­δή επα­να­λαμ­βά­νο­νται τόσο συ­χνά ώστε έχουν γί­νει σκλη­ρά, ασχο­λί­α­στα, δόγ­μα­τα. Για πα­ρά­δειγ­μα, ο φε­ρε­τζές των ομο­φο­βι­κών εί­ναι η φρά­ση «εγώ δεν έχω τί­πο­τε κατά των ομο­φυ­λο­φί­λων, αρ­κεί να μην προ­κα­λούν».

Πώς μπο­ρεί όμως να «προ­κα­λέ­σει» ένας ομο­φυ­λό­φι­λος; Προ­φα­νώς με τη ρητή ή άρ­ρη­τη έκ­φρα­ση της σε­ξουα­λι­κής του προ­τί­μη­σης, και η λέξη «έκ­φρα­ση» υπο­γραμ­μι­σμέ­νη. Ετσι κι αλ­λιώς στη χώρα μας όλοι εί­ναι υπέρ της ελευ­θε­ρί­ας του λό­γου, «αλλά όχι και να λέει ο κα­θέ­νας ό,τι θέ­λει». Και το τι μπο­ρεί να πει κά­ποιος εξαρ­τά­ται από τη μόδα, τα εθνι­κά, θρη­σκευ­τι­κά, αν­θρω­πι­στι­κά κ.λπ. «δί­κια» μας. Παλιά απα­γο­ρευό­ταν η «κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα», τώρα η «άρ­νη­ση του Ολο­καυ­τώ­μα­τος» κ.ά. Φτιά­χτη­καν και­νούρ­για αδι­κή­μα­τα –λες και δεν εί­χαν δου­λειά τα δι­κα­στή­ρια–, όπως η ισλα­μο­φο­βία. Η­ «χρι­στια­νο­φο­βία» εί­ναι ποι­νι­κο­ποι­η­μέ­νη εδώ και χρό­νια, με διά­φο­ρες μορ­φές· «προ­σβο­λή θρη­σκευ­τι­κών συμ­βό­λων», «δια­τά­ρα­ξη θρη­σκευ­τι­κών συ­να­θροί­σε­ων» κ.λπ.

Η πε­ρί­πτω­ση με το σκί­τσο που δη­μο­σί­ευ­σε στο Facebook ο κ. Ηλίας Μόσια­λος εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κή. Ευτυ­χώς ου­δείς ζή­τη­σε την ποι­νι­κή του δί­ω­ξη για το meme που απει­κο­νί­ζει μια γυ­ναί­κα σε γαϊ­δου­ρά­κι, φο­ρώ­ντας προ­στα­τευ­τι­κή μά­σκα, να έχει τον εξής διά­λο­γο με κά­ποιον άν­δρα: «Γιατί δεν φο­ράς μά­σκα;» «Δεν πι­στεύω στον κο­ρω­νο­ϊό». «Οτι έμει­να έγκυος από κρί­νο όμως, ε; Αμά­ση­το το κα­τά­πιες». Τη (συμ­βο­λι­κή) κα­ρέ­κλα του επο­φθαλ­μιούν οι επι­κρι­τές και όχι το κε­φά­λι του. Το ίδιο και βου­λευ­τές ή υπουρ­γοί (και σε λί­γους μή­νες πο­λι­τευ­τές) που ανταλ­λάσ­σουν τα σχι­σμέ­να ιμά­τιά τους με ψή­φους.

Το εντυ­πω­σια­κό­τε­ρο όμως στις αντι­δρά­σεις κατά του κ. Μόσια­λου ήταν η στά­ση της Ιεραρ­χί­ας. Σύμ­φω­να με τη Διαρ­κή Ιερά Σύνο­δο, «η προ­σβλη­τι­κή ανάρ­τη­ση, φε­ρο­μέ­νη υπό το όνο­μα του αντι­προ­σώ­που της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας σε διε­θνείς ορ­γα­νι­σμούς για τον κο­ρω­νο­ϊό κ. Ηλία Μόσια­λου, πα­ρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων, χλευά­ζει τη θρη­σκευ­τι­κή πί­στη εκα­τομ­μυ­ρί­ων ορ­θο­δό­ξων χρι­στια­νών της χώ­ρας που εκ­προ­σω­πεί…».

Ποια όμως πί­στη, ποιων Ορθο­δό­ξων, χλεύ­α­σε ο κ. Μόσια­λος με το σκί­τσο του; Ο­ «κρί­νος» δεν υπάρ­χει που­θε­νά στα τέσ­σε­ρα Ευαγ­γέ­λια. Οπως έγρα­φε ο αρ­χι­μαν­δρί­της Χερου­βείμ Βελέ­τζας, ιε­ρο­κή­ρυ­κας Ι­. Μ. Κερ­κύ­ρας και διευ­θυ­ντής Προ­σω­πι­κού της Ιεράς Συνό­δου, «αυτή η λα­θε­μέ­νη άπο­ψη, που δεν έχει έρει­σμα ούτε στην Καινή Δια­θή­κη (Λουκ. 1.26-38) ούτε στη χρι­στια­νι­κή γραμ­μα­τεία, έχει κα­τα­στεί προ πολ­λού αστι­κός μύ­θος, ο οποί­ος ανα­πα­ρά­γε­ται, δυ­στυ­χώς, ακό­μα και στα σχο­λεία από δα­σκά­λους και –χει­ρό­τε­ρα– από θε­ο­λό­γους και προ­έρ­χε­ται από την ανά­γνω­ση, με ανα­το­λι­κά κρι­τή­ρια, της μετά την Ανα­γέν­νη­ση δυ­τι­κής ζω­γρα­φι­κής» («Κιβω­τός της Ορθο­δο­ξί­ας», 30.3.2017).

Στην «ανα­το­λι­κή ορ­θό­δο­ξη ει­κο­νο­γρα­φία, που ονο­μά­ζε­ται βυ­ζα­ντι­νή», συ­νε­χί­ζει ο κ. Βελέ­τζας, ο Αρχάγ­γε­λος Γαβρι­ήλ, «στο αρι­στε­ρό του χέρι βα­στά το ρα­βδί και με το δεξί ανα­ση­κω­μέ­νο χαι­ρε­τά την Πανα­γία». Επο­μέ­νως πολύ κακό για το τί­πο­τε, αλλά πολύ καλό για δια­φό­ρους που σε μύ­θους το­κί­ζουν.

Δημοσίευση από “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”